Technische informatie

Voor de mensen uit de slimste regio van de wereld is meer technische informatie op zijn plaats. Raymedy is  ontwikkeld door Mauk den Boer. Al sinds 1996 is hij actief op dit gebied. Raymedy Nederland is continu bezig de Raymedy methode nog beter te maken en nog meer aan te passen aan de eisen van deze tijd. Zo kunt u, na een sessie in ons centrum, bijvoorbeeld thuis behandeld worden door middel van u eigen computer.  Binnenkort  is het mogelijk om te meten en te behandelen via uw Smartphone. De passie binnen Raymedy is vanuit een technische invalshoek de problematiek van uw lichaam inzichtelijk maken. Op de website van Raymedy Nederland vindt u veel achtergrond informatie: www.Raymedy.com.

Als eerste informatie is onderstaande een mooie start.

Meridiaan impedantiemeting

Om de balans van het lichaam vast te stellen zou idealiter de toestand van elke cel gemeten moeten kunnen worden. Dit is gezien het zeer grote aantal cellen in ons lichaam (100 triljard) en de celdynamiek hierin totaal onuitvoerbaar. Bovendien is de energiehuishouding van een enkele cel zelfs met de technologie van 2016 onmogelijk door een professional in een reguliere behandelruimte (buiten het laboratorium) te meten: De stroom is veel te klein, het licht is te miniem en het elektromagnetisch veld te zwak. Als gevolg hiervan is een passieve meting met meetapparatuur op direct aan het lichaam, in een poging direct de cel te observeren, niet uitvoerbaar. De energetische balans van het lichaam moet dus op een andere wijze worden vastgesteld.

Impedantie

Gelukkig blijken afwijkingen van de gezondheidstoestand van grote groepen cellen zoals organen, wel degelijk elektronisch vast te stellen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een uitgebreid Russisch onderzoek ten behoeve van het destijds zeer geavanceerde ruimtevaartprogramma laten zien dat er een nauwe correlatie bestaat tussen gangbare medische diagnoses en elektroacupunctuur diagnose die de impedantie van de meridianen meet.

Het woord impedantie komt van het Latijnse impedire[1] en betekent ‘hinderen’. Het is gedefinieerd als de samengestelde weerstand van een systeem dat uit verschillende onderdelen bestaat. In ons geval is de impedantie een (deel van het) energiesysteem dat de cellen, organen en meridianen omvat en het geeft het vermogen aan om elektronen en licht door te laten (die de cel moeten bereiken). Hoe lager de impedantie, hoe beter de energie kan stromen!

Coherentie

Wetenschappelijk is aangetoond dat om tot een lage impedantie te komen, het hele systeem moet samenwerken, coherent [2] moet zijn[3].

Coherentie is wellicht het best te beschrijven als een symfonie. Als elke musicus zijn partij speelt, dan ontstaat een prachtig geheel maar valt er echter één musicus ‘uit de toon’ dan is dat direct te horen. Dat is bijzonder verstorend voor de hele harmonie. Hetzelfde geldt voor cellen, organen en andere deelsystemen in ons lichaam.

Verder blijkt uit bovenstaand onderzoek dat de juiste toepassing van elektromagnetisme de coherentie in ons lichaam sterk verbetert waarmee de impedantie verlaagt[4]. Als alles samenwerkt, als er geen verstoringen zijn, als alles in harmonie is, dan stroomt de energie het best, dan is de impedantie het laagst. En elektromagnetisme speelt hierin een vitale rol.

Het Russische ruimtevaartonderzoek ten bate van de gezondheid van astronauten in de ruimte in de tijden van de koude oorlog was zeer groot van opzet. Er zijn destijds maar liefst drieëntwintigduizend mensen onderzocht ten bate van het ruimtevaartprogramma. Zo is bijvoorbeeld naar vijfduizend sportmannen gekeken naar effecten van verzuring, naar meer dan duizend mensen met galblaasontsteking, en ook tevens bijna duizend mensen met diabetes. Hierbij zijn correlaties gevonden van respectievelijk tussen de diagnose die werd vastgesteld door medici enerzijds en elektroacupuncturisten anderzijds. Dit onderzoek vormde ooit de basis voor de ontwikkeling van de Raymedy meettechnologie[5].

De resultaten van het onderzoek zijn bevestigd in een uitvoerig Israëlisch onderzoek. Ook hierin vond men dat elektro-acupunctuur metingen bijzonder goed bruikbaar waren voor het diagnosticeren van verschillende ziektes, waaronder spijsverteringsproblemen en problemen van de wervelkolom[6].

Zelfs voor dierlijk leven

Het directe verband tussen impedantiemetingen en gezondheid geldt niet alleen voor mensen, het is bovendien ook wetenschappelijk aangetoond voor dieren. De Wageningen University en Research Centre heeft in 2004 met een team van specialisten een onderzoek uitgevoerd met Raymedy apparatuur bij melkkoeien. Het bleek dat de impedantiemetingen nauw waren gecorreleerd aan gezondheid van het dier wat onder meer te zien was aan de melkproductie, eiwit-en vetgehalte van de melk en de vruchtbaarheid van de koe. Resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Journal of Veterinary Medicine [7].

Normen voor Raymedy metingen

Het Russische onderzoek heeft zeer bruikbare normen opgeleverd voor impedantie in het menselijk lichaam. Raymedy kreeg in 2001 de beschikking over de meetgegevens die tijdens dit grote onderzoek zijn verricht en heeft alle berekeningen nauwgezet nagerekend. Hieruit zijn verschillende impedantie normen gekomen voor leeftijd, meridiaan en lichaamshelft (het geslacht bleek hierbij niet uit te maken). Deze normen zijn erg belangrijk geworden in de Raymedy technologie.