Behandelingsovereenkomst

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Vertrouwelijkheid van de consulten

De behandelaar is gehouden aan de VBAG en RBCZ beroepscode.

De behandelaar stelt de belangen van u als cliënt centraal in de therapie. U dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de methode wordt nooit naar buiten gebracht tenzij u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelaar zal indien nodig vooraf toestemming aan u vragen om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:

– Huisarts
– Specialist
– Ouders
– Collega therapeuten
– Waarnemer
– Anderen

U heeft het recht tot inzage van uw dossier.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist.

Kosten behandeling

Een algemene behandeling kost € 89,00 een Psy-Chi behandeling € 120,00 een kort consult € 50,00, een huidbehandeling € 120,00 een Lymfe behandeling € 100,00 en een telefonisch consult € 39,00.

De kosten van de behandeling dienen aan het eind van het consult en na ontvangst van de declaratie te worden voldaan. De nota dient uiterlijk binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding verzekeraars

De meeste maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoed. Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).

Op de declaratie staat het VBAG-licentienummer, de AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. De logo’s van de RBCZ en de VBAG zijn op de nota afgedrukt.

Duur behandeling

De  Raymedy methode is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan uw bezoek een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de  behandeling een vervolg zal krijgen. Een consult duurt 1 a 1 1/2  uur. U kunt altijd contact opnemen voor vragen.

Bereikbaarheid

De behandelaar biedt altijd de mogelijkheid een bericht te sturen via email of het contactformulier op deze website. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Afspraken

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door een bericht op de voicemail, via sms of per e-mail), anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.  Bij verhindering van de behandelaar dient u eveneens tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Bijzondere bepalingen

Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren, dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De behandelaar heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) of het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. De VBAG zal uw brief ongeopend doorzenden als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. De therapeut is aangesloten bij de door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie SCAG. Indien uw klacht niet door VBAG en RBCZ kan worden opgelost, kunt u het geschil melden bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.